Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup tovaru a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.3dsimo.sk . Všeobecné obchodné podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. Údaje o predávajúcom

Názov: Business Management, s.r.o.
Sídlo: Alexandra Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina
IČ0: 47542837
IČ DPH: SK2023938114

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60985/L

Email: 3dsimo@3dsimo.sk

2. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je predávajúci, spoločnosť Business Management s.r.o., IČO 47542837, so sídlom Alexandra Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60985/L (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:
– osoba zapísaná v obchodnom registri
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

3. O registrácii – ochrana osobných údajov

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v internetovom obchode 3DSIMO.sk, ktorého prevádzkovateľom je firma Business Management, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité s výnimkou údajov pre subdodávateľov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu 3DSIMO.sk, ktorého prevádzkovateľom je firma Business Management, s.r.o.”

Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: 3dsimo@3dsimo.sk

4. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky bude kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pokiaľ tovar nie je na sklade alebo sklade dodávateľa, predávajúci bude kupujúceho bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Predávajúci bude posielať kupujúcemu faktúru- daňový doklad za dodaný tovar len elektronickou poštou- e-mailom.

Storno objednávky

Ak kupujúci urobí storno objednávky do 12 hodín, objednávka bude považovaná za zrušenú. Storno môže kupujúci poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky kupujúceho.

5. Druhy dopravy verejnými prepravcami

Tovar je doručovaný Slovenskou poštou, a.s. – Balík na adresu alebo Balík na poštu.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je uvedené na stránke internetového obchodu www.3dsimo.sk

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, kupujúci si uplatní reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého pracovného dňa od podania. O odoslaní je kupujúci informovaný e-mailom.

6. Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

7. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

8. Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

9. Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
Všetky zásielky sleduje predávajúci až do ich doručenia, snaží sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Kupujúci pripraví zásielku podľa popisu nižšie a zašle ju späť na adresu predávajúceho zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru priloží doklad o kúpe. Vždy použije baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Kupujúci nikdy neposiela tovar na dobierku. Predávajúci odporúča tovar poistiť. Peniaze budú kupujúcemu vrátené na bankový účet, a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady.

10. Spôsoby úhrady

– platba prevodom – po objednávke príde kupujúcemu na e-mail PROFORMA faktúra so všetkými údajmi k platbe. Po pripísaní úhrady na účet predávajúceho, bude predavajúci kupujúceho informovať a objednávka sa začne vybavovať.
– platba na dobierku – objednaný tovar bude kupujúcemu poslaný Slovenskou poštou, a.s. a pri prevzatí tento tovar kupujúci uhradí.

Spôsob platby na dobierku je zahrnutý v cene dopravy.

11. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci od predávajúci dostal, je poškodený alebo nefunkčný, kupujúci postupuje podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. VOP.

12. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

V prípade reklamácie postupuje kupujúci podľa popisu nižšie:

Kupujúci pošle výrobok predávajúcemu na adresu – Alexandra Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina. Preprava je hradená stranou kupujúceho. Akonáhle bude kupujúci vedieť kedy a kde zásielku bude predávajúci môcť vyzdvihnúť, bude predávajúceho kontaktovať. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri dodávke. K tovaru priloží doklad o kúpe. Kupujúci použije baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Kupujúci tovar nikdy neposiela na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby tovar poistil.

Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom, prípadne SMS.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok,

3DSIMO.sk

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.5.2015 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.